Valdymas Įstaigos taryba Pedagogų taryba Metodų grupė

DARBUOTOJŲ PASISKIRSTYMAS

Pedagogai – 22

Kiti specialistai – 2

Techninio personalo darbuotojai – 25

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Įstaigos tarybos sudėtis:

PirmininkėIrena Danilevičienė
SekretorėJanina Mazanovienė
Nariai:
AuklėtojaJolanta Kapustina
AuklėtojaViktorija Muravskaja
Tėvų atstovėAkvilė Šipienė
Tėvų atstovėDorota Paršuta

Tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Nustato įstaigos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, svarsto ugdymo organizavimo tvarką
 • Pritaria įstaigos metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklėms
 • Inicijuoja įstaigos bendruomenės ir socialinių partnerių bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui
 • Analizuoja įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius.

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • inicijuoja lopšelio-darželio kaitos procesus
 • formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius
 • dalyvauja planuojant lopšelio-darželio ugdymo veiklą
 • svarsto veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą ir ugdymo rezultatus
 • aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, praktinius pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes
 • teikia lopšelio-darželio administracijai, mokytojų atestavimo komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
 • sprendžia kitus mokytojų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus.

Tikslas – sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės.

 

Uždaviniai:

 • skleisti švietimo/pedagogikos naujoves bei pedagoginę patirtį;
 • plėtoti pedagoginį bendradarbiavimą.

Metodinės grupės  veiklos kryptys:

 • racionaliai derinti ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą;
 • kartu aptarti naujus dokumentus, metodikos naujoves;
 • susitarti dėl ilgalaikių ir trumpalaikių ugdymo planų rengimo principų, tvarkos;
 • suderinti ugdymo priemonių pasirinkimą, aptarti jų naudojimą;
 • aptarti ugdymo procese ugdytinių sukauptą patyrimą;
 • nagrinėti ugdymo sėkmingumą, ugdytinių pasiekimus;
 • dalytis gerąja darbo patirtimi ir kt.

Ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Janina Mazanovienė

Ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė mokytoja: Gražina Golubovienė