Nemenčinės vaikų
lopšelis-darželis

Kindori
Kodėl mes?
Kindori

Kokybė

Vaikams ikimokyklinio ugdymo paslaugas, garantuojančias gerą vaiko savijautą ir aktyvumą.

Meistriškumas

Saugi edukacinė aplinka, kurioje kiekvienas vaikas galėtų individualiai tobulinti savo gebėjimus.

Atsakomybė

Tikslų vieningumas ir atsakomybė už ugdymo(-si) rezultatus.

Aplinka

Vaiko poreikiams pritaikyta ir šiuolaikiškai aprūpinta edukacinė aplinka.

Mūsų komanda pasiruošusi

Kurti saugią edukacinę aplinką, kurioje kiekvienas vaikas galėtų individualiai tobulinti savo gebėjimus savarankiškai ir padedant suaugusiajam įgytų pasitikėjimą savimi, jaustųsi orus, saugus, mylimas ir gerbiamas.

Lopšelio-darželio vertybės

Dirbdami su vaikais vadovaujamės šiomis vertybėmis: Draugiškas ir palankus vaikams bei darbuotojams mikroklimatas; Pedagoginio meistriškumo ir ugdymo kokybės siekis; Tikslų vieningumas ir atsakomybė už ugdymo(-si) rezultatus; Vaiko poreikiams pritaikyta ir šiuolaikiškai aprūpinta edukacinė aplinka; Kiekvieno darbuotojo nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas.

Mūsų vizija

Atvira ir šiuolaikiška ikimokyklinė ugdymo įstaiga, gebanti atpažinti ir tenkinti kiekvieno vaiko ir jo šeimos poreikius, ugdymą grindžianti inovatyviais metodais ir įdomia bei modernia aplinka.

Mūsų miisja

Teikti 2–5 metų amžiaus vaikams ikimokyklinio ugdymo paslaugas, garantuojančias gerą vaiko savijautą ir aktyvumą, atliepiančias individualius vaiko gebėjimus, poreikius ir lūkesčius, bei užtikrinančius sėkmingą socializaciją.
Lopšelio-darželio pagrindinis veiklos tikslas.
Kindori
Skatinti vaikų aktyvų dalyvavimą ir kūrybišką išreiškimą savęs ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenės gyvenime.


Sukurti aplinką, kurioje kiekvienas vaikas pozityviai bendrautų ir bendradarbiautų su suaugusiaisiais, vaikais, mokytųsi spręsti kasdienes problemas, atsižvelgtų į savo ir kitų ketinimus bei veiksmų pasekmes.

Lopšelio-darželio taryba

Aukščiausioji Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.
Nustato įstaigos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, svarsto ugdymo organizavimo tvarką.
Pritaria įstaigos metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklėms.
Inicijuoja įstaigos bendruomenės ir socialinių partnerių bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui.
Analizuoja įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą.

© 2021 Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis | Piliakalnio g. 36A, Nemenčinė | Interneto svetainės darželiams sukurta Tobalt